python_bioformats-4.0.4-py3-none-any.whl python_bioformats-1.5.2-py2.py3-none-any.whl